Help Centre

Help Informations

What kind of help do you need?

Help Centre

Need Urgent Help or Support?

If you are distressed or experiencing despair, try to speak to somebody now.

  • Is there a family member or a friend you could call?
  • Is there a neighbour or colleague who can help?

If you or anyone else is in immediate danger or harm, then please call the Police or Ambulance Service on 999.

Do you need medical or mental health help now?

If so, then it is crucial that you contact the right person - most likely your GP. They will help you to get specialist help. If your GP surgery is closed, their answerphone will direct you to the right place.

Call NHS 111 if you need medical help or advice that is not life-threatening.

Need to talk?

If you want to talk to someone about how you feel, what you’re experiencing or how to deal with someone else's behaviour, you can contact on of the following:

Community Advice & Listening Line (C.A.L.L) – 0800 132 737

The Samaritans – 116123 

Childline - 0800 1111

These are free phone numbers contactable 24hours a day, 7 days a week.

Cael Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych chi mewn trallod neu’n byw mewn anobaith, ceisiwch siarad â rhywun nawr.

  • Allech chi alw aelod o’r teulu neu ffrind?
  • A oes yna gymydog neu gydweithiwr allai helpu?

Oes angen Cymorth Meddygol neu Iechyd Meddwl brys arnoch chi?

Os ydych chi neu unrhyw un arall mewn perygl neu niwed enbyd, galwch yr Heddlu neu’r Ambiwlans ar 999.

Ydych chi angen help meddygol neu iechyd meddwl nawr?

Os hynny, mae’n hanfodol eich bod chi’n cysylltu â’r person iawn - eich Meddyg Teulu siŵr o fod. Gallan nhw eich helpu chi gael help arbenigol. Os yw’r Feddygfa ar gau, bydd y peiriant ateb yn eich cyfeirio chi at y man cywir.

Galwch 111 y Gwasanaeth Iechyd am gymorth neu gyngor meddygol nad yw’n fygythiad i fywyd.

Angen siarad?

I siarad â rhywun am eich teimladau, eich profiadau neu sut i ddelio ag ymddygiad rhywun arall, gallwch gysylltu â’r canlynol:

Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (C.A.L.L) – 0800 132 737

Y Samariaid www.samaritans.org – 116 123

Mae’r rhain yn rhifau ffôn am ddim a gallwch eu galw 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.